ชื่อหลักสูตร  
  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  Bachelor of Engineering Program in Electronics and Telecommunication Engineering
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
      :  Bachelor of Engineering (Electronics and Telecommunication Engineering)
  ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
      :  B.Eng. (Electronics and Telecommunication Engineering)