ปีการศึกษา 2557
 
                รศ.เสน่ห์  ไมตรีจิตร์                
  Assoc.Prof.Sanae Maaitreechit
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 
       นายประพาฬ ทิพย์สันเทียะ       
Mr.Praparn Thipsantia 
      เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม      
 
นายธนภณ โคธิเสน
Mr.Thanapon  Khothisen
 
นายพจนารถ  ศิริมั่น
Mr.Photjanart Sirimun
 
นายรุ่งวิทย์  แก้วประเสริฐ
Mr.Rungwit Keawprasert
 
ผศ.เสรี  ชื่นอารมณ์
Asst.Prof.Seri Chuenarom
 
ผศ.ปัญญา มาลีวัตร
Asst.Prof.Panya Maleewat
 
นายนุกูล สุวรรณชาตรี
Mr.Nukul Suwanchatree
 
นายมธุ รจิตปริญญา
Mr.Mathu Rajitparinya